• Twitter
  • Facebook
  • Foursquare
  • Yelp
  • Urban Spoon
  • Instagram
  • TripAdvisor
  • YouTube
400 S Hamilton Rd Columbus, OH 43213, USA

Mini Gyros

  • 3 Sack $12.99
  • 5 Sack $21.99