• Twitter
  • Facebook
  • Foursquare
  • Yelp
  • Urban Spoon
  • Instagram
  • TripAdvisor
  • YouTube
400 S Hamilton Rd Columbus, OH 43213, USA

King Gyros

  • 3 Sack $19.49
  • 5 Sack $31.99